IATF 16949:2016 - Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC (ID 240)

 

Školenie Forma Poslať    
IATF 16949 - Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC (ID 240) IN HOUSE Cenovú ponuku

Vaša organizácia sa pripravuje na prechodový audit z ISO/TS 16949 na IATF16049 alebo na certifikáciu podľa IATF 16949 a musí zohľadniť aktuálnu interpretáciu nových požiadaviek. Budú Vám predstavené požiadavky na zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy IATF16949 a požiadavky na zavedenie programu interných/externých auditov podľa štandardov IATF 16949 a ISO19011, dostanete špecifické pokyny ako treba interpretovať požiadavky a čo je potrebné urobiť na implementáciu týchto požiadaviek vo Vašej organizácií.

Kompetencie interných/externých audítorov sú dostatočné na implementáciu požiadaviek IATF 16949. Pre zjednotenie a vyhodnotenie systému manažmentu kvality organizácie ako aj jej dodávateľskej sieti zohrávajú audítori rozhodujúcu úlohu. Prínosom interných/externých auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti vlastnej organizácie alebo dodávateľa. Interní/externí audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva v spoločnosti.

Táto rekvalifikácia slúži ako výmena skúseností a rozšírenie vedomostí a schopností audítorov v súlade s aktuálnym štandardom. Dôraz na kľúčové otázky a zmeny v IATF 16949 a pravidlá certifikácie, ako aj typické oblasti implementácie sú stále predmetom neustáleho zlepšovania. Skupinové cvičenia a následné diskusie so všetkými účastníkmi budú slúžiť ako nástroj na upevnenie odborných vedomostí o IATF 16949. Dialóg s kolegami z rôznych organizácií tvorí synergický efekt.

 

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných / externých auditov systému manažmentu kvality tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy IATF16949 a pochopia jej vzťah k norme ISO 9001:2015 a k norme ISO19011.

Účastníci sa naučia taktiež používať procesný prístup pri auditovaní v automobilovom priemysle. Získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých audítorov IATF 16949 prvej a druhej strany, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie programu interných / externých auditov v automobilovom priemysle.

 

Obsah:

 • Terminológia v oblasti kvality
 • Výklad požiadaviek ISO9001:2015 a IATF 16949:2016
 • Požiadavky štandardov IATF 16949 a ISO19011 pre zavedenie programu interných/externých auditov
 • Účel vykonávania interných/externých auditov 
 • Plánovanie interných/externých auditov a zostavenie programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Procesný prístup pri auditovaní v automobilovom priemysle
 • Výklad postupu vykonania auditu
 • Zistenia z auditu a podporné dôkazy
 • Vypracovanie protokolu z auditu
 • Riešenie zistení z auditu
 • Uzatvorenie auditu
 • Úloha a prínos interného/externého audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu 
 • Skupinové cvičenia - riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Diskusia - upevnenie vedomostí a výmena skúseností medzi účastníkmi kurzu a lektorom
 • Záverečný test

 

Minimálne požiadavky kvalifikácie pre účastníkov

Žiadne 

 

NOVÉ:

Interní/externí audítori IATF 16949, ktorí sa zúčastnili na školeniach iných organizácií, môžu rovnako požiadať o certifikát VDA!

 

Zdroje

 • QM System Standard IATF 16949
 • VDA QMC zbierka noriem ISO 9000, 9001, 9004 a 19011

 

Dĺžka trvania: 3 dni

 

Certifikát o kvalifikácii

Po úspešnom absolvovaní písomnej skúšky dostanete certifikát VDA s registračným číslom.

 

Cena:

489 € bez DPH za účastníka / 3 dni.

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.